Gender akcioni plan Univerziteta u Bihaću

30.08.2022 - 12:25

Na sjednici Senata Univerziteta u Bihaću održanoj 28. jula 2022. godine data je saglasnost na usvajanje Plana monitoringa provođenja Gender akcionog plana Univerziteta u Bihaću sa planom projektnih aktivnosti po Projektu UNIGEM. Svrha Plana monitoringa jeste da se utvrdi da li se provodi Gender akcioni plan Univerziteta u Bihaću, da li postoji napredak, da li su potrebne izmjene ili dopune Gender akcionog plana, odnosno postižu li se postavljeni ciljevi.