Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću dobio još jednog doktora nauka

18.10.2021 - 11:20

U petak 8. oktobra 2021. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, uposlenica Biotehničkog fakulteta u Bihaću Merima Тоrоmаnоvić, uspješno je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Оptimizаciја rаdа pilоt bilјnоg urеđаја kоd оbrаdе оtpаdnih vоdа rаzličitоg stеpеnа biоrаzgrаdivоsti“. Rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu: dr. Saša Papuga, vanredni profesor (Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik); dr. Jasmina Ibrahimpašić, vanredni profesor (Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, mentorica); dr. Ljiljana Topalić-Trivunović (Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, komentor); dr. Ifet Šišić, redovni profesor (Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, član); dr. Dijana Drljača, docent (Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član). 

Rad dr. Toromanović bavi se određivanjem optimalnih parametara procesa razgradnje razgradivih i teško razgradivih otpadnih voda i utvrđivanje efikasnosti njihovog prečišćavanja primjenom ovog pilot biljnog uređaja. Istraživanje je rađeno sa komunalnom, tehnološkom i sintetskom otpadnom vodom u kojoj je bila povećana koncentracija teških metala, a s ciljem dobivanja izlaznih vrijednosti parametara u skladu sa zakonskom regulativom. Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda predstavlja prioritetni izazov u zaštiti životne sredine za svaku regiju, pa tako i za cijeli Unsko-sanski kanton. U svrhu rješavanja tog problema realizovan je projekat izgradnje edukacijskog horizontalnog pilot biljnog uređaja sa podpovršinskim tokom vode na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, a na kojem je rađena doktorska disertacija Merime Toromanović.

Biotehnički fakultet i Univerzitet u Bihaću su time ojačali svoj naučno-nastavni kadar i dobili još jednog doktora iz oblasti tehničkih nauka.