Senat

Senat

28.08.2019

Podijeli sa:

Senat Univerziteta u Bihaću je najviše akademsko tijelo Univerziteta. Senatom predsjedava Rektor Univerziteta a čine ga 24 člana – predstavnici fakulteta, menadžmenta i studenata. Stuktura Senata je definisana Statutom Univerziteta u Bihaću na način da ga čine Rektor i tri prorektora, sedam dekana, sedam nastavnika (predstavnika fakulteta), po jedan predstavnik asistenata i viših asistenata, četiri studenta (predstavnici sva tri ciklusa studija).

Senat odlučuje o svim akademskih pitanjima na Univerzitetu a to su: pitanja nastavne, naučne, umjetničke i stručne djelatnosti Univerziteta; Pitanja statutarnih izmjena; Etička pitanja; Pitanja vezana uz nastavu i nastavni proces; Kadrovskih pitanja; Pitanja praćenja razvoja Univerziteta u prizmi nastavnog, naučnog, umjetničkog i stručnog rada; te brojnih drugih aspekata koji se tiču akademskih ostvarenja studenata i uposlenih. 

Aktuelni članovi Senata su:

 1. Prof. dr. Dženana Gačo, predsjednica
 2. Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, članica
 3. Prof. dr. Amela Čalo, članica
 4. Prof. dr. Husein Vilić, član
 5. Prof. dr. Vildana Pečenković, članica
 6. Prof. dr. Atif Hodžić, član
 7. Prof. dr. Suad Hamzabegović, član
 8. Doc. dr. Hajrudin Hodžić, član
 9. Prof. dr. Mirela Kljajić-Dervić, članica
 10. Doc. dr. Dijana Vuković, članica
 11. Prof. dr. Ekrem Pehlić, član
 12. Prof. dr. Jasmin Toromanović, član
 13. Doc. mr. Jasmin Hošić, član
 14. Doc. dr. Bahrudin Hrnjica, član
 15. Samra Mujanić, MA, članica
 16. Prof. dr. Fuad Sedić, član
 17. Redžo Hasanagić, član
 18. Prof. dr. Refik Šahinović
 19. doc. dr. Nikola Findrik
 20. Muhamed Kozlica, predstavnik studenata