Prof. dr. Dženana Gačo, v. d. rektora

03.09.2019

Podijeli sa:

Prof. dr. Dženana Gačo rođena je 1964. godine u Bihaću. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Bihaću, a 1989. godine diplomirala na Mašinskom Fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Za odličan uspjeh tokom studiranja dobitnica je srebrne značke. Dobitnik DAAD stipendije. Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću odbranila magistarski rad i stekla zvanje magistra tehničkih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom «Istraživanje uticaja promjenljivog opterećenja i temperature na ponašanje zavarenih spojeva visokolegiranih čelika» odbranila 2007. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti mašinstva. 

Po završetku fakulteta radi u Projektnom zavodu Unaprojekat Bihać, zatim radi kao predavač stručnih predmeta u Mašinsko-saobraćajnoj mješovitoj srednjoj školi u Bihaću (1994-1996) a od 1996. godine radi na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u zvanju asistenta, višeg asistenta, docenta, te vanrednog profesora. Uža naučna oblast istraživanja je mehanika loma i integritet i vijek konstrukcija.

U periodu od 2010. do 2015. godine obnašala funkciju dekana Visoke zdravstvene škole na Univerzitetu u Bihaću, a od 2017. do 2019. godine funkciju prorektora za nastavu i studentska pitanja na Univerzitetu u Bihaću. Bila je aktivan istraživač na jedanaest projekata, od toga je učestvovala na pet međuarodnih projekata. Objavila je brojne naučne i stručne radove. Interni je revizor za sistem upravljanja kvalitetom TUV Thüringen.

Prof. dr. Dženana Gačo je na poziciji v. d. rektora od septembra 2019. godine.