Prof. dr. Dženana Gačo, v. d. prorektorica za nastavu i studentska pitanja

03.09.2019

Podijeli sa:

Prof. dr. Dženana Gačo rođena je 1964. godine u Bihaću. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Bihaću, a 1989. godine diplomirala na Mašinskom Fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Za odličan uspjeh tokom studiranja dobitnica je srebrne značke. Dobitnik DAAD stipendije. Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću odbranila magistarski rad i stekla zvanje magistra tehničkih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom «Istraživanje uticaja promjenljivog opterećenja i temperature na ponašanje zavarenih spojeva visokolegiranih čelika» odbranila 2007. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti mašinstva. 

Po završetku fakulteta radi u Projektnom zavodu Unaprojekat Bihać, zatim radi kao predavač stručnih predmeta u Mašinsko-saobraćajnoj mješovitoj srednjoj školi u Bihaću (1994-1996) a od 1996. godine radi na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u zvanju asistenta, višeg asistenta, docenta, te vanrednog profesora. Uža naučna oblast istraživanja je mehanika loma i integritet i vijek konstrukcija.

U periodu od 2010. do 2015. godine obnašala funkciju dekana Visoke zdravstvene škole na Univerzitetu u Bihaću, a od 2017. do 2019. godine funkciju prorektora za nastavu i studentska pitanja na Univerzitetu u Bihaću. Prof. dr. Dženana Gačo je bila na poziciji vršioca dužnosti rektora od septembra 2019. godine do marta 2020. godine. Bila je aktivan istraživač na jedanaest projekata, od toga je učestvovala na pet međuarodnih projekata. Objavila je brojne naučne i stručne radove. Interni je revizor za sistem upravljanja kvalitetom TUV Thüringen.