Postupak upisa

Postupak upisa

29.08.2019

Share:

Prijava kandidatkinja na jedan ili više studijskih programa koje organizira Univerzitet u Bihaću vrši se u pravilu dva puta godišnje. Prvi prijavni rok je krajem juna i početkom jula a drugi prijavni rok je krajem augusta i početkom septembra. Na fakultetima Univerziteta u Bihaću koji ograniziraju, prijemni ispit će se obaviti prema rasporedu i satnici koju utvrdi Fakultet te oglasi na svojoj web-stranici i oglasnoj ploči uz detaljne informacije o njegovom načinu polaganja. Preliminarna lista kandidata objavljuje se nakon zatvorenog konkursa a rang lista svih kandidata_kinja i spisak primljenih kanidata_kinja objavljuje se najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, odnosno, dva dana od zatvaranja konkursa.

Upis primljenih kandidata počinje krajem mjeseca augusta za narednu akademsku godinu.

Od akademske 2017/2018. godine kandidati se mogu prijaviti na dva fakulteta, tj. na dva studijska programa na Univerzitetu u Bihaću.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica be državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini kao i kanditati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonskim propisima.

Za prijavu na konkurs za upis na prvu godinu stidija kandidat_kinja je dužan_na predati sljedeća dokumenta:

  1. Prijava na na konkurs;
  2. Originalne svjedodžbe / ovjerene kopije o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odgovarajuća nostrificirana dokumenta / potvrda za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini;
  3. Originalna diploma / ovjerena kopija o završenoj srednjoj školi;
  4. Izvod iz matične knjige rođenih;
  5. Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Detaljnije informacije uvijek je moguće dobiti u pojedinim studentskim službama određenog fakulteta.