Bakalaureat/Bachelor socijalne pedagogije i duhovne skrbi

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Studij socijalne pedagogije i duhovne skrbi obuhvata programske sadržaje iz domena pedagogije, psihologije, socijalnog rada, teologije, medicine, defektologije i penologije. Studij socijalne pedagogije osposobljava stručnjake za naučnoistraživački i praktičan rad na primarnoj prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju, ranim intervencijama i tretmanu, procesiranju i naknadnom staranju za djecu, mlade i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne integracije. Studij je obogaćen i komponentom duhovne skrbi koja je usmjerena na duhovni odgoj pojedinca u cilju pomaganja i suočavanja sa životnim nedaćama u različitim životnim fazama. Osim toga, duhovna komponenta pomaže i budućim socijalnim pedagozima i duhovnim skrbnicima u procesu osobnog osnaživanja i suočavanja sa radnim poteškoćama. 

Očekivane kompetencije
Na osnovu kompetencija koje stiču tokom studija socijalni pedagozi se zapošljavaju u sljedećim ustanovama: centrima za socijalni rad, centrima za mentalno zdravlje, domovima za osobe treće životne dobi, kazneno-popravnim zavodima, zavodima za liječenje ovisnosti, domovima za djecu bez roditeljskog staranja, u ustanovama za pomoć osobama sa psihofizičkim poteškoćama u razvoju, u radu sa marginalnim skupinama, uredima nevladinih organizacija i drugim institucijama. 

Kontakt podaci
Adresa: Islamski pedagoški fakultet UNBI, Žegarska aleja bb, 77000 Bihać
Šef odsjeka: prof. dr. Nusreta Kepeš
Telefon: 037220162
Web: ipf.unbi.ba
Kontakt: ipf@unbi.ba