Bakalaureat / Bachelor predškolskog odgoja

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Studij za bachelora predškolskog odgoja na Pedagoškom fakultetu organiziran je kao četverogodišnji program koji se realizira u 8 semestara (240 ECTS. Osnovni cilj ovog studijskog programa je osposobljavanje studenata da uspješno realiziraju i izvode odgojno-obrazovni rad u predškolskom odgoju i obrazovanju, primjenjujući pritom savremena znanja, sposobnosti i vještine. Jedan od bitnih ciljeva je osposobiti studenta za samostalno cjeloživotno učenje i usavršavanje u skladu s novim dostignućima u oblasti odgojno-obrazovnog rada. Studijskim programom Odsjeka predškolski odgoj predviđen je veći broj izbornih predmeta čime je omogućeno studentima da stiču znanja i usavršavaju se u oblastima koje ih zanimaju i za koje imaju afiniteta.

Očekivane kompetencije
Nakon završetka četverogodišnjeg studija studenti su osposobljeni da samostalno i timski planiraju, programiraju i implementiraju program predškolskog odgoja i obrazovanja uvažavajući razvojne karakteristike djece. Takođe, studenti se educiraju da znaju odabrati i primijeniti aktivnosti za zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba djece kroz ostvarivanje posebnih i alternativnih programa uvažavajući pedagoška i metodička dostignuća. Krierajući sigurno i poticajno okruženje za razvoj, učenje i dječiju igru, budući stručnjaci poštujući prava predškolske djece i porodice teže stvaranju inkluzivnog okruženja uvažavajući kulturne, društvene i emocionalne potrebe djece. 

Kontakt podaci
Adresa: Pedagoški fakultet UNBI, Luke Marjanovića bb (Žegar), 77000 Bihać
Voditelj odsjeka: dr. sci. Jasmin Hošić
Telefon: 037229850
Web: pfb.unbi.ba
Kontakt: hosic.jasmin@gmail.com