Bakalaureat/Bachelor poslovne ekonomije, smjer računovodstvo i revizija

Podijeli sa:

Sadržaj i kvalifikacije
Sistem studiranja smjera računovodstvo i revizija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću utemeljen kao studij Prvog ciklusa u trajanju od četiri godine sa ukupnim brojem 240 ECTS bodova. Po završetku ovog studijskog programa studenti postaju mladi stručnjaci sa širokom paletom zapošljavanja, ličnog i stručnog napredovanja i usavršavanja. Student stiče kompetencije koje mu pomažu da sintetizuje stečena znanja iz više ekonomskih oblasti i pri tom poseban akcent stavi na sferu poslovne ekonomije i upravljanja, te kompetentno obavlja širi obim ekonomskih poslova. Studenti koji su okončali prvi ciklus ovog studijskog programa imaju mogućnost nastavka studija na drugom ciklusu ili zasnivanja radnog odnosa gdje se traži visoka stručna sprema društvenog smjera. Polaznici ovoga smjera upoznaju se sa funkcionisanjem računovodstvenih informacionih sistema, poreza te interne revizije i kontrole. Kroz praktične primjere iz područja financijskog izvještavanja, računovodstva neprofitnih organizacija, računovodstva finacijskih institucija, troškovnog računovodstva i sl., otvaraju se mogućnosti poslovnog djelovanja. Studij teži razumijevanje financijskih aspekata odlučivanja i drugih oblika djelovanja na nivou pojedinca ili u okviru određene organizacije i poznavanje različitih načina njihove praktične provedbe u kontekstu financijskog okruženja i financijskog institucionalnog okvira.

Očekivane kompetencije
Nakon završetka studija mladi stručnjaci posjeduju znanja o savremenim naučnim dostignućima u poslovnoj ekonomiji. Također, osposobljeni su za kritičku procjenu činjenica, ideja i teoretskih postavki u širem ekonomskom kontekstu. Kroz praktična iskustva stečena tokom studija, mladi stručnjaci su osposobljeni za suočavanja s funkcioniranjem i problemima ekonomskih sistema i analitičku primjenu kvantitativne i statističke metode u ekonomiji. U zahtjevnom globalnom poslovnom okruženju, svršenici ovoga studijskog programa stiču kompetencije za obavljanje visokostručnih i upravljačkih poslova u računovodstvu i finansijskom izvještavanju poslovnih subjekata, finansijskih institucija, neprofitnih organizacija i budžetskih korisnika te su osposobljeni za korištenje instrumentarija troškovnog i upravljačkog računovodstva. Ujedno, razumijevanje monetarnih i fiskalnih sistema unutar Bosne i Hecegovine te njegove prednosti i nedostatke u odnosu na okruženje – te mogući pravci njihovog unapređenja dio su težišta koje čine skup alata koji se stiču nakon okončanja studijskog programa.

Kontakt podaci
Adresa: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, Pape Ivana Pavla II/2, 77000 Bihać
Telefon: 037222511, 037222513
Web: efbi.unbi.ba
Kontakt: efbi@unbi