Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, prorektorica za financije i razvoj

03.09.2019

Podijeli sa:

Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić je rođena 1970. godine u Bihaću, gdje je stekla osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje. Biohemijsko inženjersvo na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1994. godine. U periodu od 1995. do 1997. godine radila kao mlada istraživačica u Laboratoriju za organsku hemiju  Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu. Magistrirala 2002. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, a doktorsku disertaciju je odbranila na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu 2009.  godine. U periodu od 1997. do 2004. godine radila u Vladi Unsko-sanskog kantona. Od oktobra 2004. godine do danas zaposlena na biotehničkom fakultetu Univerzitetu u Bihaću – prvo kao asistentica, potom viša asistentica i docentica.

Aktivna je učesnica konferencija, simpozija, okruglih stolova i seminara iz oblasti zaštite okoliša koji se organiziraju na lokalnom, kantonalnom i federalnom nivou. Radi kao Ovlaštena savjetnica Ministarstva okoliša i turizma Federacija Bosne i Hercegovine u postupku izdavanja okolišnih dozvola. Predsjednica je Organizacionog odbora naučno-stručnog skupa 5. Juni – svjetski dan zaštite okolišau organizaciji Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona. Objavila je preko 50 naučnih i stručnih radova. Voditeljica je i učesnica niza projekata. Obavila je stručno usavršavanje u Sloveniji iz oblasti Ekoremedijacija, te usavršavanje u okviru Erasmus+ KA1 programa na Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Environmental Engineering.

Autorica je jednog univerzitetskog udžbenika i mentorica na preko 20 diplomskih / završnih radova, 2 master rada i 1 doktorske disertacije, koja je u fazi realizacije. Trenutno obavlja poslove vanredne profesorice na oblasti Industrijska i okolišna biotehnologija. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 2010. godine a od augusta 2016. godine obavlja poslove Prorektorice za finasije i razvoj Univerziteta na Bihaću.