Prof. dr. Fadil Islamović, rektor

03.09.2019

Podijeli sa:

Prof. dr. Fadil Islamović rođen je 1966. godine u Bihaću gdje je stekao osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirao je 1990. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci (odsjek za proizvodno mašinstvo) kao jedan od najboljih studenata u generaciji i dobitnik Srebrene značke Univerziteta. Od 1995. do 1998. godine bio je na poziciji direktora Energopetrola – Poslovni centar Bihać. U periodu od 1998. do 2000. obavljao je funkciju ministra prometa i komunikacija u Vladi USK-a, direktora Fonda za komunalnu djelatnost i infrastrukturu Bihać od 2000. do 2002., i premijera Unsko-sanskog kantona od 2002. do 2004. godine.

Magistrirao je na Mašinskom fakultetu Zenica, Univerzitet u Sarajevu sa temom “Prilog razvoju algoritma za projektovanje nadzemnih višekomornih tankostijenih posuda za tečna goriva” 2001. godine i stekao zvanje magistra tehničkih nauke iz područja mašinstva – smjer Konstruiranje mašina. Godine 2006. je odbranio doktorsku disertaciju u istom naučnom području na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa temom pod naslovom “Poboljšanje integriteta stacionarnih višekomornih tankostijenih posuda za tečna goriva”.

Godine 2015. izabran je u zvanje redovnog profesora na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću na užu naučnu oblast Opšte mašinstvo – konstrukcije. Od 2010. do 2015. bio je na dužnosti prorektora za nastavu i studentska pitanja, a od 2016. do 2019. na dužnosti rektora Univerziteta u Bihaću.

U ulozi mentora uspješno je izveo tri kandidata koji su odbranili magistarske radove i dva kandidata koji su odbranili doktorske disertacije na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, te preko 100 diplomanata I ciklusa studija. Pored toga učestvovao je u radu na većem broju naučno-istraživačkih projekata. Autor, odnosno koautor, je četiri univerzitetska udžbenika: Osnovi konstruisanja i tolerancije (2005), Mašinski elementi 3 (2010), Mašinski elementi 1 (2014) i Mašinski elementi 2 (2015) te ukupno 105 naučno-istraživačkih radova.

Za istaknuti rad na naučnom, nastavnom i stručnom polju, te širenju ugleda univerziteta u Bosni i Hercegovini i u svijetu, dobitnik je Plakete Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine 2019. godine. Od 17. marta 2020. godine je u drugom mandatu rektora Univerziteta u Bihaću.