Vijesti

Konkurs Rektorata UNBI
Konkurs Rektorata UNBI

Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i to: Viši stručni saradnik za protokol i arhivu u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Univerziteta u Bihaću na neodređeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom, uz probni ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija UNBI
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija UNBI

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslovima radnog mjesta Tehnički sekretar dekanata na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz probni rad od tri mjeseca (1 izvršilac). ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta UNBI
Konkurs Pedagoškog fakulteta UNBI

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docenta (napredovanje) za područje Društvenih nauka, polje Fizička kultura, grana Kolektivni sportovi i Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog ...

Poziv Tehničkog fakulteta UNBI
Poziv Tehničkog fakulteta UNBI

Komisija za provođenje konkursne procedure i prijema u radni odnos na određeno vrijeme na poslove radnog mjesta "Saradnik u zvanju asistenta na užu naučnu oblast Tekstilni materijali i tekstilnomehaničke tehnologije", upućuje Poziv prijavljenom kandidatu na ...

Članice Univerziteta u Bihaću

Događaji