Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu člana 107., a u vezi člana 217. Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 10. Pravilnika o radu Univerziteta u Bihaću, broj: 01-1197/2017 od 22.02.2017. godine, člana 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću (broj: 01-439/2013 od 29.01.2013. godine), Odluke rektora Univerziteta u Bihaću, broj: 02-3604/2019 od 25.06.2019. godine, te Uredbe Vlade Unsko – sanskog kantona o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos, broj: 03-017-426/2019 od 17.05.2019. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisujeKONKURS
 za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta
na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću


1.    Prijem u radni odnos saradnika u naučno - nastavnom zvanju asistenta za užu naučnu oblast „Menadžment“-  1 izvršilac

Zainteresirani kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.    Prijavu na Konkurs,
2.    Biografiju,
3.    Izvod iz matične knjige rođenih – original,
4.    Uvjerenje o državljanstvu – (original, ne starije od tri mjeseca),
5.    Dokaz o stručnoj spremi: diploma o završenom fakultetu (ovjerena kopija),
6.    Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je diploma stečena u inostranstvu,
7.    Odluku  o izboru u  naučno - nastavno zvanje asistenta za užu naučnu oblast „Menadžment“,
8.    Kandidat koji bude izabran u obavezi je prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na koje je izabran i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl.glasnik USK-a" broj: 8/09) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba).

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:
Prijavu na Konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, lično ili putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU
EKONOMSKI FAKULTET BIHAĆ
Ulica Pape Ivana Pavla II 2/II, 77 000 Bihać

sa naznakom:
„Prijava
na Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta
na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću“.                                 


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 12 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja