Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu člana 77. Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 8. Stav (1) tačka a. Pravilnika o radu Univerzitetu u Bihaću, broj: 01-1197/2017 od 22.02.2017. godine i člana 18. i 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj: 01-439/2013 od 29.1.2013. godine i na osnovu Odluke v. d. rektora Univerziteta u Bihaću broj: 02-3960/2019 od 15.7.2019. godine, Tehnički fakultet objavljuje;

 


JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na
Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću


1.    Saradnik u zvanju asistenta na oblast Programski jezici na Elekrotehničkom odsjeku - 1 izvršilac
2.    Saradnik u zvanju asistenta na oblast Materijali, konstrukcije i lijepljenje drveta na Drvno-industrijskom odsjeku - 1 izvršilac

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu F BiH i Pravilnikom o radu Univerziteta u Bihaću i te posebnih uslova utvrđenih Zakonom o visokom obrazovanju USK-prečišćeni tekst- ("Sl. glasnik" USK, broj: 24/17), Statutom Univerziteta u Bihaću, kao i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Bihaću (detaljnije: web stranica Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba), Kandidat je dužan uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerenu kopiju dokumenata koji su dokaz opštih i posebnih uslova traženih Javnim konkursom i to:
1. Prijava
2. Biografija sa bibliografijom
3. Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerena kopija
4. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 3 mjeseca) – original ili ovjerena kopija
5. Dokaz o stručnoj spremi:
   -  diploma VII stepena/240 ECTS bodova- ovjerena kopija
6. Dokaz o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena-original ili ovjerena kopija
7. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,najmanje srednjeg nivoa
8. Rješenjeo nostrifikaciji diplome (ako je ista stečena uinostranstvu) – original ili ovjerena kopija
9. Dokaz o izboru u zvanje asistenta – ovjerenakopija (Odluka o izboru u zvanje asistenta za oblast
    naveden u Javnom konkursu)
Kandidat koji bude izabran u obavezije prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti:ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova za koje je izabran, kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU
TEHNIČKI FAKULTET
UL. Dr. IrfanaLjubijankićabb
77000 BIHAĆ
(sa naznakom: „ Prijava na Javni konkurs– Ne otvarati“)


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 55 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja