Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2018

Izmjena plana JN 2018

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu člana 107. Statuta Univerziteta u Bihaću, a u vezi s članom 10. Pravilnika o radu Univerziteta u Bihaću, te u skladu s Odlukom rektora Univerziteta u Bihaću, broj: 02-4441/2018. od 18.07.2018. godine, dekan Biotehničkog fakulteta raspisuje


KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
nastavnika u zvanju docenta na Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću

 


Prijem u radni odnos nastavnika u zvanju docenta na:
Šira oblast (Područje): Inženjerstvo i tehnologija, Polje: Druga inženjerstva i tehnologije i Uža oblast (Grana): Hrana i piće - 1 izvršilac.

Kandidati treba da prilože slijedeće dokumente:
1.    Prijavu na Konkurs,
2.    Biografija sa bibliografijom,
3.    Izvod iz matične knjige rođenih – original,
4.    Uvjerenje o državljanstvu – original (ne stariji od 6 mjeseci),
5.    Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (od nadležnog suda – ne starije od 3 mjeseca) – original ili ovjerena kopija,
6.    Dokaz o stručnoj spremi – diploma III ciklusa studija/dotorata – ovjerena kopija,
7.    Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je kandidat stekao diplomu van Bosna i Hercegovine,
8.    Odluka o izboru u zvanje docenta na Šira oblast (Područje): Inženjerstvo i tehnologija, Polje: Druga inženjerstva i tehnologije i Uža oblast (Grana): Hrana i piće – ovjerena kopija.
       
Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju (''Sl. glasnik USK-a'', broj: 8/09) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba).
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na konkurs slati u zatvorenoj koverti sa naznakom ''PRIJAVA NA KONKURS'', na adresu:
Univerzitet u Bihaću – Biotehnički fakultet
Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać
www.btf.unbi.ba


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Online?

Trenutno prisutno: 19 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja