Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

UNIVERZITET U BIHAĆU
Rektorat Univerziteta u Bihaću

Na osnovu člana 77. Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 10. Pravilnika o radu Univerziteta u Bihaću, broj:01-1197/17 od 22.02.2017.godine, a u vezi sa članom 18. i 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću Univerziteta u Bihaću, broj:01-439/2013 od 29.01.2013.godine i Odluke v.d. rektora Univerziteta u Bihać, broj:02-2868/19 od 15.05. 2019. godine, raspisuje se

 

JAVNI  KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću-Sekretar fakulteta - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci.

Pored Opštih uslova propisanih Zakonom o radu F BiH, kandidat mora ispunjavati i Posebne uslove utvrđene Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj:01-439/2013 od 29.01.2013.godine i to:

I ciklus studija-bachelor 240 ECTS bodova ili VS-VII stepen, Pravni fakultet, sa 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru. 

Sistematizovano radno mjesto obuhvata poslove:
Organizuje i rukovodi radom administrativne službe fakulteta, prati i primjenjuje propise, daje pravna mišljenja; priprema materijale za sjednice i prisustvuje sjednicama NNV- i drugih organa fakulteta, te izrađuje odluke i rješenja iz nadležnosti istih; brine o vođenju zapisnika sa sjednica NNV-a i drugih organa; organizuje javno razmatranje nacrta i prijedloga opštih akata Univerziteta i fakulteta, prikuplja, sređuje i pravno obrađuje primjedbe i prijedloge date u roku razmatranja opštih akata i dostavlja ih gdje treba,; izrađuje odluke i rješenja dekama kojima se odlučuje o pojedinačnim pravima radnika; priprema rješenja u upravnom postupku; izrađuje odluke i rješenja dekana kojima se odlučuje o pojedinačnim pravima , obavezama i odgovornostima studenata; vodi dokumentaciju o sticanju naučnog stepena magistra odnosno doktora nauka; vodi matičnu knjigu lica koja su stekla naučni stepen magistra, odnosno doktora nauka; obavlja sve administrativno-pravne poslove u oblasti naučno-istraživačkog rada; prati, proučava i primjenjuje zakonske propise, te opšte akte Univerziteta iz djelokruga rada fakulteta; prati rad i daje upustva za rad studenske službe, vodi cjelokupnu statistiku o radu fakulteta; signira poštu i obavlja poslove iz djelatnosti fakulteta; sarađuje sa studentima članovima NNV-a i drugim studenskim organizacijama na fakultetu; brine o provođenju i primjeni zakonskih propisa, općih akata i općih akata i zaključaka NNV-a i drugih organa i tijela; upozorava na svaki akt koji nije u skladu sa zakonom i drugim propisima Univerziteta; prati realizaciju zaduženja pojedinaca; obavlja i druge poslove utvrđene Pravilnikom o unutraš. organizaciji i sistematiz. radnih mjesta Univerziteta u Bihaću.

Kandidat je dužan uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerenu fotokopiju dokumenata koji su dokaz opštih i posebnih uslova traženih Javnim konkursom i to:
-Prijava sa biografijom,
-Diplomu o završenom I ciklusu studija (240 ECTS bodova) ili VS-VII stepen,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu
-Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu nakon sticanja diplome I ciklusa studija (240 ECTS ) ili VS
-Uvjerenje/certifikat o poznavanju rada na računaru.

Sa kandidatima čije prijave budu blagovremene i potpune, obavit će se prethodna provjera sposobnosti testiranjem, putem  i intervjua, odnosno praktičnog rada. Kandidat koji bude izabran u obavezi je prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti: ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na koje je izabran, kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

Konkurs ostaje otvoren 15  dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom :“PRIJAVA NA KONKURS-Sekretar Fakulteta zdravstvenih studija  NE OTVARAJ“, na adresu:  

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću;
Ul. Nositelja hrvatskog trolista, br.: 4,
77 000 Bihać
Za Konkursnu komisiju                    

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 18 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja