Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu člano 107. Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 10. Pravilnika o radu Univerziteta u Bihaću, broj: 01-1197/2017, od 22. 2. 2017. godine, člana 18. i 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj: 01 - 439/2013 i Odluke rektora Univerziteta u Bihaću, broj: 02-4087/18 od 3. 7. 2018. godine, dekan Fakulteta zdravstvenih studija raspisuje

 


JAVNI KONKURS/NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na poslove radnog mjesta saradnik – viši asistent na  Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom saradnika u zvanju višeg asistenta za predmete:
Biohemija, Hemija I, Hemija II i Osnovi biohemije .............................................. 1 izvršilac


Opis radnog mjesta:
Pripremanje i izvođenje vježbi, ispita i konsultacija sa studentima, stručno i naučno istraživanje, rad u komisijama i drugim poslovima, pod stručnim nadzorom nastavnika.


Uslovi:
Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst („Službeni glasnik USK”, broj: 24/17) i Statutom Univerziteta u Bihaću, a koji je dostupan na web stranici Univerziteta u Bihaću - www.unbi.ba.

Uz prijavu kandidat treba dostaviti:
1. Biografiju sa bibliografijom,
2. Izvod iz matične knjige rođenih - original,
3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) – original,
4. Diplome: magistarsku i diplomu VII/240 ECTS bodova – ovjerena kopija,
5. Ovjerena kopija rješenje/a  o nostrifikaciji  diplome, ukoliko je stečena u inostranstvu, u
    skladu sa zakonom,
6. Dokazi o prethodnim izborima u odgovarajuće saradničko zvanje višeg asistenta – original
    ili ovjerena kopija.

Rok za podnošenje  prijava na ovaj Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidat koji bude izabran u obavezi je prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova radnog mjesta i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodio krivični  postupak ( ne starije od 3 mjeseca-original ili ovjerena kopija).
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa/ natječaja trebaju biti dostavljene u zatvorenoj koverti  na protokol  Fakulteta zdravstvenih studija u Bihaću ili preporučeno, putem pošte, na adresu:

Univerzitet u Bihaću – Fakultet zdravstvenih studija
Ul. Nositelja hrvatskog trolista br. 4
77000 Bihać
uz naznaku „Prijava na Konkurs za prijem u  radni odnos“


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 17 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja