Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

RADIONICA CENTRA ZA INFORMISANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

Predstavnici Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini održali su u četvrtak, 9. marta 2017. godine, radionicu za zaposlenike Univerziteta u Bihaću i predstavnike Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK. Tema radionice bila je „Procedure priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u BiH”, što podrazumijeva upoznavanje sa detaljima Lisabonske konkvencije kojom je na međunarodnom nivou regulisan proces priznavanja inostranih kvalifikacija u zemljama potpisnicama, zatim manjkavosti zakonske regulative u BiH u odnosu na Konvenciju, te neophodnim koracima koje je potrebno poduzeti u cilju uređenja ovog pitanja u našoj zemlji.
Dok se u našoj zemlji još uvijek koriste pojmovi nostrifikacije i ekvivalencije, predstavnici Centra su istakli da su takvi postupci u suprotnosti sa Lisabonskom konvencijom koja podrazumijeva priznavanje svih prava koje osoba stečenom kvalifikacijom ostvaruje u zemlji u kojoj je tu kvalifikaciju stekao. Istaknuta je i potreba razdvajanja procesa profesionalnog i akademskog priznavanja, gdje prvi proces vrši Ministarstvo obrazovanja, a akademsko se vrši putem univerziteta.
Radionica je prvi u nizu koraka koje Univerzitet u Bihaću u saradnji sa Centrom, ali i nadležnim Ministarstvom želi poduzeti u cilju rješavanja ove problematike. Podrška ovoj oblasti osigurana je i kroz Erasmus+ projekat „STINT – Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine“ http://stint-project.net/ , koji između ostalog ima za cilj i razvoj Modela priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija u skladu sa evropskom i međunarodnom regulativom. Projekat je počeo u oktobru 2015. godine i predviđeno je trajanje do oktobra 2018. godine, do kada se očekuje da osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini ojačaju svoje sisteme internacionalizacije, izgrade institucionalne strategije internacionalizacije i zajednički usaglase Model priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija u BiH. Predstavnici Ureda za međunarodnu saradnju su u toku radionice prisutnima prezentirali i navedeni projekat, te ih upoznali sa aktivnostima i ciljevima projekta.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 7 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja