Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2018

Izmjena plana JN 2018

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

RADIONICA PO TEMPUS PROJEKTU „KVALIFIKACIJSKI OKVIR ZA VISOKO OBRAZOVANJE U BIH“

Na Univerzitetu Zenica u Zenici dana 7. i 8. aprila 2016 godine održana je radionica na kojoj su od strane učesnika-partnera na Projektu prezentirani dosadašnji rezultati  na implementaciji projektnih zadataka, nastavljena obuka radnih grupa  te postaljeni novi zadaci za narednu radionicu a sve u sklopu Tempus projekta  pod nazivom „Kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje u BiH (544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES). Tim sa Univerziteta u Bihaću predstavljali su red. prof. dr. Refik Šahinović i vanr. prof. Ifet Šišić.

Zadaci i ciljevi Projekta pod nazivom „Kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje u BiH-a, ogledaju se u stvaranju uslova za izradu  „kvalifikacijskog okvira u BiH-a“, koji će povezati prethodne, sadašnje i buduće rezultate učenja, te ih postaviti u međusobne odnose unutar BiH-a, ali i evropskog kvalifikacijskog okvira i obrazovnog prostora.

Dosadašnje prezentirane smjernice  predočene u radnoj i normativnoj dokumentaciji omogućuju usklađivanje i unošenje reda u područjima  osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, odnosno cjeloživotnog učenja, ali i tendenciju boljeg povezivanja, davanja odgovora na promjene i potrebe ba kao rezultat razvoja i unaprijeđenja obrazovanja na svim nivoima.

Prvog radnog dana  od strane učesnika radionice prezentirani su studijski programi  sa poveznicama ishoda učenja. Ispred Univerziteta u Bihaću prezentirani su studijski programi Biotehničkog fakulteta, odsjek Zaštita okoliša, I i II ciklus studija. Nakan prezentacije studijskih programa od strane voditelja i učesnika radionoce analizirani su kvalifikacijski okviri studijskih programa, ishodi učenja, znanja koja se stječu tokom studija, osposobljenost vještinama i kompetencije za svaki nastavni predmet i studijski program. Predstavljene su procedure usvajanja nastavnih planova i programa i normativni akti Univerziteta te funkcionisanje sistema osiguranja i sprovedbe kvaliteta obrazovanja.

Drugog radnog dana formirane su radne grupe sa zadatkom da obave internu evaulaciju svakog ponaosob studijskog programa po usvojenoj metodologiji. Nakon toga pojedinačno su prezentirani rezultati interne evaulacije sa diskusijama. 

Za narednu radionicu koja će se održati na Sveučilištu u Mostaru analizirati će se usklađenost nastavnih planova i programa sa generičkim deskriptorima, gotovost sveobuhvatnog dokumenta NPP-a usklađen sa kvalifikacijskim okvirima i izvođenje eksterne evaulacije (interno po grupama).

U tom smislu je rektor, prof. dr. Mirsad Veladžić, na prijedog lidera grupe za Biotehničke nauke prof. dr. Refika Šahinovića imenovao sljedeći tim:
- Voditelj BHQFU tima - Refik Sahinović, redovni profesor,
- Osoba odgovorna za razvoj kurikuluma, Ifet Šišić, vanredni profesor,
- Nastavno osoblje, Fadil Islamović, profesor,
- Osiguranje kvalitete i istraživanja, mr. sc. Enes Dedić,
- studentski predstavnici, Jasmin Balić,
- Predstavnici uprave univerziteta i uprave, Mirsad Veladžić, redovni profesor,
- predstavnici ministarstava, gđa Nedžara Raič, stručni savjetnik za visoko obrazovanje,
- predstavnici preduzeća, mr.sc. Arijana Spahić Bajrić, veterinarski institut Bihać.


 

 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 47 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja