Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata oko 6000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Visoka zdravstvena škola. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji Fakulteti.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Visoka zdravstvena škola

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2016

Odluka izmjena JN 2016

Odluka izmjena PJN 2016-2

Odluka izmjena PJN 2016-3

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

Ovdje možete pronaći predstojeće odbrane magistrarskih radova i doktorskih disertacija na fakultetima Univerziteta u Bihaću.


Tehnički fakultet          

TEHNIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BIHAĆU
- Postdiplomski studij –
                        

O  B  J  A  V  LJ  U  J  E


Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 20. janura  2017. godine u 10 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka  kandidata mr. sc. Sanela Buljubašića, dipl.ing.maš.  na temu:
"Pouzdanost sistema vodosnabdjevanja projektovanog po principima fraktala” pred komisijom:
               
Predsjednik:    Emeritus prof. dr. sc. Milan Jurković,
            Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, 
Članovi:        Emeritus prof. dr. sc.  Džemo Tufekčić, mentor,
Mašinski  fakultet Univerziteta u Tuzli,  
            Emeritus prof. dr. sc.  Munir Jahić, član,
Tehnički  fakultet Univerziteta u Bihaću,
Red. prof. dr. sc. Fadil Islamović, član,
Tehnički  fakultet Univerziteta u  Bihaću,
            Van. prof. dr. sc.  Atif Hodžić, član,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. 
              
Doktorski rad  može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta Ul. Dr Irfana Ljubijankića bb Bihać i u Rektoratu Univerziteta u Bihaću.


Tehnički fakultet          

TEHNIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BIHAĆU
- Postdiplomski studij –
                        

O  B  J  A  V  LJ  U  J  E


Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 21. janura  2017. godine u 11 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka  kandidata mr. sc. Sanela Gredelja, dipl.ing.maš.  na temu:
"Istraživanje utjecaja vibracija obradnih sistema na stohastično i haotično ponašanje procesa obrade”
 pred komisijom:
                
Predsjednik:    Red. prof. dr. sc. Fadil Islamović,
            Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,  
Članovi:        Emeritus prof. dr. sc. Milan Jurković, mentor,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,   
            Emeritus prof. dr. sc.  Džemo Tufekčić, član,
Mašinski  fakultet Univerziteta u Tuzli,
Red. prof. dr. sc. Sabahudin Ekinović, član,
Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici,
            Van. prof. dr. sc.  Atif Hodžić, član,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.  
               

Doktorski rad  može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta Ul. Dr Irfana Ljubijankića bb Bihać i u Rektoratu Univerziteta u Bihaću.


Pristup odbrani je slobodan.


 

Biotehnički fakultet          

Na osnovu člana 154. stav 3. Statuta Univerziteta u Bihaću (broj: 01-1914/2009 od 27.10.2009. godine), člana 33. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Bihaću (broj: 06-1698/2010 od 14.06.2010. godine) i člana 31. Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću (broj: 03-287/2011 od 02.03.2011. godine), Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, daje slijedećuO B A V I J E S T


    Bakalaureat/Bacholer poljoprivrede Emina Bajrić, branit će dana 11. januara 2017. godine (Srijeda) u 11,00 magistarski rad na temu ''Procjene utjecaja sorte i lokacije proizvodnje maline na kvalitet i antioksidativna svojstva plodova'', na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.
    Odbrana magistarskog rada je javna.


Biotehnički fakultet          

Na osnovu člana 154. stav 3. Statuta Univerziteta u Bihaću (broj: 01-1914/2009 od 27.10.2009. godine), člana 33. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Bihaću (broj: 06-1698/2010 od 14.06.2010. godine) i člana 31. Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću (broj: 03-287/2011 od 02.03.2011. godine), Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, daje slijedeću

O B A V I J E S T


    Bakalaureat/Bacholer prehrambene tehnologije Haris Ružnić, branit će dana 11. januara 2017. godine (Srijeda) u 13,00 magistarski rad na temu ''Utjecaj sirovine i različitih fermentacionih intervala na parametre kvaliteta tradicionalno proizvedenog bosanskog sudžuka'', na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.
    Odbrana magistarskog rada je javna.


 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 90 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja