Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2018

Izmjena plana JN 2018

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Ovdje možete pronaći predstojeće odbrane magistrarskih radova i doktorskih disertacija na fakultetima Univerziteta u Bihaću.


 Pravni fakultet                          

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-6560/2018 od 28.11.2018.godine, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje

OGLAS


Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr.sc. Belme Bajrić pod nazivom „Pravni okvir i perspektive uređenja ugovora o osiguranju imovine u Bosni i Hercegovini i Europskoj Uniji“ održat će se dana 29.12.2018.godine (subota) u 10,00 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 10,00- 12,00 sati u Sekretarijatu Fakulteta i Univerziteta u Bihaću-Rektorat.


 Biotehnički fakultet                          

Na osnovu člana 154. stav 3. Statuta Univerziteta u Bihaću (broj: 01-1914/2009 od 27.10.2009. godine), a u vezi s članom 33. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Bihaću (broj: 06-1698/2010 od 14.06.2010. godine), te u skladu s članom 31. Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću (broj: 03-287/2011 od 02.03.2011. godine), Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, daje slijedeću


O B A V I J E S T


Bachelor poljoprivrede Asmir Husak, branit će dana 29. januara 2019. godine (Utorak), u 13,00 sati, magistarski rad na temu ''Kvalitet sperme ovnova kao uslov uspješne koncepcije ovaca tokom i izvan sezone parenja'', na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Odbrana magistarskog rada je javna.


 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja